Detalls

Un segon equip de treball es va formar per aprendre a fabricar brics de BTC (Bloc de Terra Comprimida), i també aprendre a fabricar l’armat de fonaments, pilars i cèrcols.

L’estructura de fusta de la coberta és molt simple, i serveix per suportar l’acabat de planxes d’alumini zincat. Els voladius protegeixen els edificis de les pluges d’estiu, i la ventilació creuada permetrà que les aus de cria estiguin més airejades en èpoques de calor i en èpoques de pluja sigui més fàcil assecar l’interior.

Els treballs del primer mòdul son més lents. Es tracta d’aprendre els mecanismes per a que puguin ser repetits i estandarditzats.

Els primers treballs son més lents, però amb l’ajuda de paletes professionals els nois del poble aprenen l’ofici de paleta i les parets van pujant.

La construcció de les cobertes ensenya a definir pendents, angles, línies virtuals, alineacions, etc.

Poc a poc els treballs van avançant i les cobertes es van consolidant.

Les cobertes, de planxa d’alumini, es munten amb l’ajuda dels fusters i una mínima tecnologia.

El primer estiu de pluges posa a prova la construcció i ens fa reflexionar sobre certs comportaments de la coberta que s’hauran de solucionar en un futur.